Alternative læringsmetoder

Vi arbejder med "alternative" læringsmetoder, som adskiller sig fra mere konventionelle metoder. De mere traditionelle informerende læringsmetoder får sjældent alle med, og så skal der nogen gange nye metoder til, som kan styrke rummet til deltagelse. Det gør vi ved at se på faktorer som trivsel, motivation for læring og muligheder i praksis og ved at have et særligt blik på hvad det er der står i vejen, driller, eller skaber modvilje mod læring.

Modstand kan opstå når der stilles forventninger til at lære noget nyt, som er uacceptabelt eller i konflikt med egne forståelser eller holdninger.

Ved at gå i dialog med deltageren om modstanden, bevidstgøre den, forstå hvorfra den kommer og gøre den synlig, kan en dybere alternativ læring finder sted.
Studier viser at når man spørger voksne, hvornår de har lært noget virkeligt betydningsfuldt, så vil de ofte referere til situationer, hvor de har haft stor modstand. Der er meget energi i modstand og kan den vendes, kan den skabe stor udvikling.

Eksempelvis kunne man stå med en ordblind deltager, som tror at han ikke kan lære nyt. Han har igennem hele livet haft vanskeligheder qua at han ikke kan læse og tidligt gik ud af skolen. Han vil gerne lære et nyt sprog, så han kan tale bedre med de lokale i et land han ofte besøger, men han er bange for at melde sig på et sprogkursus og få endnu et nederlag. Med undervisning tilrettelagt med fokus på hans behov, masser af dialog, og sprogtræning med base i hans erfaringer kan han lære et fremmedsprog og derudover, og meget vigtigt, han lærer at han godt kan lære nyt.

Læs mere herunder om de elementer vi bruger til at skabe grunden til læring.

baeredygtig - illustration

Vi bygger rammer for læring med:

(klik på overskriften)

Inspiration

Et første skridt mod forandring tages ved at inspirere til nye muligheder og nye måder at tænke på. Læring er forandring. For at der sker nogen form for bevægelse, skal den lærende overveje nyt og alternativer til det eksisterende. Vi arbejder med forskellige elementer til at skaber rammer for læring, der giver plads til deltagerens egen fortolkning og læreproces.
En af de måder som man kan producere overraskelse og begejstring er igennem kunst.

Erfaringsbaseret læring

Vi tror at der sker større læring og forandring, når vi tager udgangspunkt i deltagerne og deres erfaringer. Deltageren er hovedpersonen og ejer sine erfaringer. Det nye skal ses i relation til og bygge videre på deltagerens erfaringer og viden.

Forumspil

Vi arbejder fokuseret med hvordan vi handler på viden ved at sætte skarpt på, hvordan vi giver tanker, ideer og teorier krop og bevægelse.

Det at træne og øve situationer som en del af en proces, er centralt i forhold til at sikre læring, og til det bruger vi blandt andet metoden forumspil.

Forumspil er et fantastisk redskab til at arbejde med den kropslige kommunikation i situationen.
Forumspil er en rollespils-baseret metode til at træne at handle i svære og spændte situationer og sætter en ramme for at en gruppe kan dele erfaringer og finde nye fælles måder at handle og håndtere situationer på.

Transfer

Transfer er et af kernebegreberne, vi bruger, når vi skaber rammer for læreprocesser og bæredygtige forandringer. Transfer sker når det tillærte i en kontekst (i en undervisningssituation fx) kan oversættes og bruges i en anden kontekst og handles på.

Så når vi designer en læreproces, nærstuderer vi hvilke muligheder og begrænsninger der er for transfer, (transfer-mekanismer). For at forstå hvad der har betydning og er meningsfuldt for den enkelte at lære, er vi nødt til at sikre os at det er muligt for den enkelte deltager at oversætte og kunne bruge den tillærte viden i sin egen kontekst. Faktorer der har betydning for transfer knytter sig til selve undervisningen, og hvilke muligheder der er på arbejdspladsen bl. a. Det indebærer at vi stiller mange spørgsmål i forberedelsesfasen, fordi vi ellers nemt havner i den blindgyde, hvor vi tror at vi ved, hvordan tingene hænger sammen. Den mest sikre måde at finde ud af om vi forstår deltagernes virkelighed og kontekst er ved at stille åbne spørgsmål. For at skabe større mulighed for transfer er for eksempel at placere læringsrummet så tæt på arbejdet eller den kontekst den ny viden skal bruges i. Et andet eksempel på et læringsredskab der skaber gode muligheder for transfer er forumspil. Metoden tager nemlig udgangspunkt i deltagernes egne situationer, og skaber plads til at træne, hvordan man kan handle og finde alternative løsninger i konkrete situationer.

Æstetiske læreprocesser

Med æstetiske læreprocesser kan vi åbne for fantasiens verden og skabe nye visionære ideer. At fokusere på vores sanser, reaktioner og erfaringer er en måde ind i et mere vitalt lærende univers, som kobler kroppen og intellektets forståelse af sin omverden. At skabe rammerne for æstetiske læreprocesser kræver en anden tilrettelæggelse af formidlingen af det faglige indhold, som ikke behøver gå på kompromis med repeterende og kedelige metoder. Det giver mulighed for at deltagerne kan sanseerfare og tilegne sig materialet på en mere kreativ og subjektiv måde, som minder om kunstnerens måde at skabe form på sine ideer. Skabelsen af rum til æstetiske læreprocesser giver plads til individets særegne måde at lære på. Vi har alle forskellige læringsstile, nogle er mere auditive, andre er visuelt lærende etc. Ved at have øje for vores sanser i rummet får vi også øje på det vi mennesker har tilfælles, på tværs af kulturer og traditioner og det kan hjælpe os til at bryde med rituelle formaliteter og skabe sammenhæng. Og så lærer vi bedre, når vi involverer hele kroppen, og vores sanseapparat i læreprocessen, og vores praksis, og ikke kun bruger rationel logik og fornuft.